Практика

Интелектуална собственост

Интелектуалната собственост e ценен актив, който изисква ефективна закрила срещу нарушения, фалшифициране, неправомерно използване и нелоялна конкуренция.

Интелектуална собственост

Правни услуги

Правните услуги варират от консултантски становища и услуги в извънсъдебна фаза до процесуално представителство по съдебни спорове относно зашита на правата на интелектуална собственост, включително:

Стратегия за закрила на интелектуална собственост

Авторски и сродни права

Търговски марки

Домейн имена и колизия с търговски марки

Търговски тайни

Лицензионни договори

Процесуално представителство

Имате нужда от правна консултация?