Десетте най-често срещани грешки при стартиране на бизнес

Някои казват – „Бизнесът е като игра”. Можеш да спечелиш или да загубиш едно раздаване, но това което се случва в дългосрочен план е това, което има значение. За да избегнете разочарования в играта „Бизнес”, можете да избегнете капана на най-често допусканите грешки. Ето кратко описание на десетте най-често срещани грешки при стартиране на бизнес, обобщени и класифицирани единодушно от маркетингови и консултантски компании.

Грешка #1 Недостатъчно време, отделено за проучване на бизнес идеята и проверка на нейната жизненост.

За да избегнете първия капан на провала, инвестирайте достатъчно време в подготовката на вашия бизнес план, който задължително трябва да включва: проучване на целевия пазар (демографско изследване), маркетинг план, финансово планиране и прогнози, вашата бизнес стратегия, познания за правната рамка на бизнеса, анализ на индустрията (вкл. пазарен дял, тенденции, ключови фактори за успех, предизвикателства), също и продажби, вашата мисия на този пазар и пр.

Грешка #2 Неспособност за преценка на обстоятелствата относно потенциала на вашия бизнес и възможността да създаде нови стойности

Преценете реалистично перспективата вашият бизнес да внесе на пазара качествено нова стока/услуга или да подобри значително съществуваща. Би било загуба на време да се опитвате да продадете нещо, от което хората нямат нужда. Грешка е и да се опитвате да продавате на всеки, вместо да оферирате потенциалната целева група на вашите стоки/услуги.

Грешка #3 Липса на пълно и задълбочено разбиране за бизнеса

Съществуват много велики идеи, които могат да бъдат разработени, но ключът за успешния бизнес е в това – може ли тази идея, този бизнес да привлече клиенти и да генерира приходи и печалба. Великата идея не е достатъчна, за да се започне един успешен бизнес. Нужно е време, за да се изследва идеята, да се разбере механизма, по който бизнесът работи успешно (как да се достигне до клиентите и да се генерират печалби) и какво води до загуби. Познаването в детайли на всички аспекти от бизнеса, е фактор от изключителна важност за успеха на вашето начинание. Особено важно е и умението за ясна и разбираема презентация на бизнеса.

Грешка #4 Твърде много вложени средства

Някои бизнес начинания изискват сериозни финансови ресурси, но днес, в онлайн бизнес средата, можете много лесно да започнете доходен бизнес с незначителни разходи. Вашият бизнес трябва да връща пари в джоба ви обратно, така че преди да инвестирате средства, първо изяснете как ще си върнете похарчените пари.

Грешка #5 Недооценяване на финансовите условия и изисквания

Имате ли точна представа за размера на капитала, който е необходим за започване на новия бизнес? Познавате ли пазара? Калкулирахте ли разходите? Планирахте ли продажбите си? Изчислихте ли броя на клиентите, от които имате нужда, за да поддържате бизнеса? Преценихте ли колко време ще е необходимо докато излезете на печалба или преди парите да свършат? Не скъпете време, за да поработите върху всички аспекти, особено ключовите, от които зависи оцеляването ви в бизнес средата.

Грешка #6 Ангажиране на неподходящи хора
Мнозина от новостартиращите в бизнеса се обръщат за съдействие и помощ към свои роднини и приятели. Проблемът е, че в повечето случаи тези хора нямат никакъв бизнес опит и на практика не са в състояние да дадат разумен съвет или опит. За да избегнете този капан, най-добре е да си намерите подходящ ментор с опит и да се оградите с експерти, които имат нужните знания и опит, в съответната област.

Създайте екип от професионалисти, които да подсилят вашите силни страни и да компенсират слабостите ви. Дори и да разполагате със скромен бюджет, бихте могли да използвате виртуални асистенти, доброволци или ментори. Съществуват различни възможности за създаване на екип, сред които са следните:

наемане на постоянен екип на пълно или намалено работно време
работа на фиксирано време (10, 20 или повече часа месечно)
временен персонал на срочни договори
свободнопрактикуващи експерти
консултанти
работа по граждански договори

Грешка #7 Липса на подписани договори и надлежна документация

Сделките и търговските операции задължително трябва да бъдат надлежно документирани. Целта на договора е ясно да определи ролята и ангажиментите на всяка страна. Договорът документира правата и задълженията на всяка страна, разпределя и минимизира риска за всяка от страните при изпълнението на договора. Качественото договаряне води до липса на изненади за която и да е страна. Изискванията на клиента и ангажиментите на търговеца са недвусмислено очертани и двете страни имат ясно дефинирани очаквания в зависимост от уговореното в договора.

Грешка #8 Липса на задълбочени пазарни проучвания

Немалка част от стартиращите в бизнеса навлизат в него без предварително определени цели, пазарни ниши и демографски изследвания, в резултат на което така и не успяват да привлекат клиенти. Проучването на пазара следва да бъде с най-висок приоритет за предприемача, доколкото добрият маркетингов план ще определи как да бъдат представени вашите стоки/услуги и ще създаде система, която да привлече повече клиенти и приходи. Липсата на надеждни маркетингови изследвания е сред най-често срещаните причини за провала на нов бизнес. Точните маркетингови данни ще ви предпазят от свръх-песимистични прогнози и очаквания за пазара и ще ви дадат ясна представа за нагласите на потребителите и обратна връзка за продуктите и услугите, които предлагате.

Грешка #9 Липса на активно наблюдение и отговор на конкуренцията

Липсата на наблюдения върху съперниците ви на пазара ще доведе до липса на информация за това какво предлагат вашите конкуренти и какво заплашва бизнеса ви. Ако не използвате събраната информация за вашите конкуренти, това ще отслаби пазарните ви позиции. Изключително важна е готовността ви да давате постоянно отговор на предизвикателствата на конкуренцията с нови активни действия. Конкуренцията не е просто още един бизнес, който може да измъкне пари от вас. Тя може да бъде и друга стока или услуга, които вие бихте могли да продавате или лицензирате преди друг да го е направил. Пазарните конкуренти могат да се наблюдават чрез рекламните им материали, прес-изявления и публикации, изложби и панаири, уеб-търсене на подобни стоки и услуги, маркетингова литература и пр.

Грешка #10 Недостатъчни маркетингови разходи

Светът днес се задушава от свръхпредлагане на всичко и е твърде вероятно това, което правите вие да го правят още безброй други на вашия пазар. Това означава, че е жизнено необходимо да се отличите от останалите, правейки бизнеса си уникален, ясно разпознаваем от конкурентите. Публичността е от съществено значение за вашето оцеляване, в противен случай няма да успеете да привлечете никакви клиенти. Ето защо е необходимо да осигурите адекватна публичност на вашия бизнес чрез подходящи маркетингови материали, които да ви осигурят професионален имидж. Не пестете пари точно за тези разходи. Евтините визитки и листовки няма да ви осигурят подобаващо внимание.

© Евгения Ганчева 2017