Седем ключови правни въпроси в е-търговията

Независимо дали разширява съществуваща електронната търговия или стартира нов бизнес в интернет, онлайн предприемачът има нужда едновременно от панорамна перспектива върху законовата рамка и поглед в детайли върху традиционните и специфични за интернет юридически въпроси. Създаването на уебсайт не е нито началото нито края на веригата от въпроси за осмисляне и реакция. Той е само витрината на бизнеса.

Тази статия не описва изчерпателно всички правни аспекти на онлайн бизнеса. Идеята е да се подчертаят основните въпроси, които трябва да имате пред вид при стартирането и организирането на електронна търговия.

1. Име на домейн
Изборът на име на домейн в електронната търговия е труден процес, при който се отчитат различни фактори. Освен съображенията за асоциация с име на бранда и значанието на домейна в процеса на оптимизация на уебсайта, съществуват и правни фактори, чието пренебрегване или незнание може да има сериозни последствия в бъдеще. Избраното име не трябва да е близко или сходно с името на регистрирани марки, особено на известни марки. Регистрирането на домейн, който е близък или сходен с името на марка се счита за правонарушение, известно под името “cybersquating”. В интернет има различни бази данни, в които може да се търси дали името на избрания домейн не е регистрирано като търговска марка в дадена страна. В сайта на Световната организация за интелектуална собственост е публикувана база данни с търговски марки, която може да улесни търсенето www.wipo.int/branddb/en/

2. Уебсайт
Функционалният, добре оптимизиран уебсайт със съвременен потребителски интерфейс играе ключова роля в успеха на електронната търговия. Договорът за неговото изработване трябва да обхване широк кръг от въпроси с правно значение. В предмета на договора или в отделно техническо задание към него е нужно подробно и изчерпателно описание на всички изисквания на възложителя по отношение на функционалните и експлоатационни характеристики на сайта, на цялото видимо съдържание (видео, графики, изображения, музика и текстове като елементи от дизайна). Други съществени въпроси в договора са клаузите за тестов и гаранционен период за отстраняване на програмни грешки, права за възлагане и отговорност за действията на подизпълнители (ако има такива), клаузи за неразкриване на поверителна информация, станала известна на изпълнителя по повод създаването на уебсайта, да се предвидят гаранции и отговорност при неизпълнение и други в зависимост от спецификата на предмета на договора.

3. Права върху интелектуална собственост
Със създаването на уебсайт за електронна търговия възниква нов обект на интелектуалната собственост и свързаните с използването му авторски и сродни правата трябва да бъдат ясно регламентирани в договора за възлагането му. Възложителят трябва да получи право да използва без ограничение във времето създаденият уебсайт, да внася промени в него, да го актуализира и усъвършенства неограничено, в зависимост от променящите се нужди и условия на бизнеса. Не на последно място, договорът трябва да предвижда гаранции за възложителя, че със създаването на убесайта не са нарушени авторски и други права на интелуктуална собственост на трети лица.

4. Общи условия, правила, задължителна информация
Условията, при които онлайн предприемача осъществява електронна търговия трябва да бъдат ясно написани в отделен документ (Условия, Общи условия, Условия за ползване и др.), които имат обвързваща сила за търговеца и потребителя. Освен това, сайтът за електронна търговия трябва да съдържа задължителната информация, посочена изрично в Закона за защита на потребителите. Съгласно законовите изисквания за предоставяне на информация на потребителите задължително се посочва – името и адреса на доставчика на стоките и услугите; описание на основните характеристики на стоките/ услугите; цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси; стойността на услугите, свързани с доставката на стоките, невключени в цената им; стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа; начина на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана; периодът, за който се отнася конкретната оферта или цената остава в сила; минималната продължителност на договора (при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги). Неспазването на изискването за предоставяне на информация в сайта на търговеца има за последица налагане на имуществени санкции, които варират от 300 лв. до 3000 лв.

5. Поверителност и сигурност
Защитата на личните данни е въпрос от първостепенна важност за потребителите в електронната търговия. Събирането и съхраняването на лични данни на потребителите трябва да се извършва законосъобразно, с прилагане на адекватни мерки и съвременни технически средства за запазване поверителността на данните на потребителите. Законът за защита на личните данни от една страна изисква при събиране на лични данни, търговецът да се регистририра като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и от друга страна подробно описва задълженията на администраторите за защита на личните данни на потребителите. Правилата и политиката за опазване поверителността и сигурността на личните данни от страна на търговеца се публикува на видно място в уебсайта за електронна търговия.

6. Онлайн сделки
За да имат правнообвързваща сила, онлайн договорите трябва да съдържат следните основни елементи – оферта и приемане, съгласие с условията и правоспособност за сключване на сделката. Валидността на тези договори по принцип изисква: достатъчно информация за условията (особено за утежняващите условия); възможност на потребителя след като се запознае с условията да се откаже от сделката; доказателство за приемане на условия, което недвусмислено и ясно показва реалното съгласие на потребителя да бъде обвързан с условията; липса на условия и клаузи, които са в противоречие с добрите нрави или са явно несправедливи.
Доказването валидността на онлайн транзакции чрез представяне на документ или извлечение в писмена форма, или записване/запазване на цялата необходима информация в електронна форма, са двата начина за документиране, чрез които може да се установи, че сделката е осъществена между страните.

7. Връщане на стоки
Разпоредбите на Закона за защита на потребителите, които регулират дистанционните продажби, съдържат недвусмислена клауза, даваща право на всеки потребител да върне закупена стока в 7-дневен срок от датата на получаването й. Законът не изисква наличието на дефекти или несъответствие в качеството на стоката, нито посочване на каквито и да е причини за връщането. Хипотезите, в които правото на връщане на закупена през интернет стока не можеда се упражни от потребителя са изброени изчерпателно в закона. Във всички други случаи търговецът трябва да се съобрази със законоустановеното право на купувача и да приеме стоката обратно ако са налице условията за връщане.

Правната рамка на е-търговията става все комплицирана дори в рамките на една отделна юрисдикция. Нещата стават значително по-сложни, когато сте изправени едновременно пред десетки потенциално приложими законодателства, защото встъпвате в договорни отношения с клиенти от всички краища на света.

Интернет предоставя редица нови търговски и маркетингови възможности и онлайн предприемачът трябва да се адаптира към тази динамична бизнес среда.

Източник: 1Legal.net