Предизвикателствата на електронната търговия

Според данни, изнесени в Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно международната търговия и интернет (2008/2204(INI), един от всеки трима граждани на ЕС извършва онлайн покупки. Понастоящем тази цифра е нарастнала значително не само в европейски, но и в световен мащаб пред вид общата тенденция за постоянно увеличаване броя и вида на предлаганите онлайн продукти и услуги. Често пъти правото се задъхва в опита си да догони и обхване в адекватни норми стремително развиващи се сектори в икономиката.
Компаниите, които работят в сферата на електронната търговия от своя страна трябва бързо да се адаптират към новите разпоредби и да ги приложат в своите онлайн процедури.
Ако смятате да развивате собствен бизнес в Интернет, свързан с електронна търговия или вече сте направили първите стъпки, но не сте сигурни дали сте в час с изискванията на закона, написаното по-долу може да ви е полезно.

1. Регистриране на домейн
Първото стъпало, на което трябва да стъпите здраво е правилният избор на име на домейн, под който ще предлагате вашите стоки и услуги. Това, което може да ви подхлъзне и причини сериозни проблеми, е вероятен спор за името на домейна с притежателя на търговска марка със същото име. Тези спорове, известни под името колизия на домейн имена с търговски марки изискват специално внимание и пространно изложение. Накратко, това което е разумно, желателно и препоръчително да направите е да се уверите, че вашият домейн, под който ще търгувате в Интернет е уникален и няма регистрирана марка под това име, нито под това име вече се предлагат на пазара стоки и услуги. Друг съществен момент в регистрацията е името на собственика, вписан в регистъра. Ако разработчикът на вашия сайт или друго лице се е ангажирало с регистриране на вашия домейн, уверете се, че вашето име или това на компанията ви е вписано в регистъра като собственик на домейна.

2. Права върху интелектуалната собственост
Вероятно си мислите, че притежавате в пълен обем всички права върху вашия сайт за е-търговия. Ще се изненадате да научите, че това може да не е точно така. Без значение дали сайтът ви е разработен по поръчка от друга фирма или е създаден в рамките на трудово правоотношение с ваш служител, важно е във всеки договор, свързан с изработването и поддържането на вашия сайт, ясно да е упоменато какви права върху всеки отделен компонент от сайта притежавате, в какъв срок и в какъв обем. От друга страна, при разработването на вашия сайт за е-търговия, разработчикът може да използва програмиране, скриптове, аплети, кошница за пазаруване или други функции, които са били използвани в други проекти. По същия начин, графики, снимки, фонове и оформление могат да бъдат заети от други източници. Затова са ви необходими договорни гаранции и декларации, че правата на интелектуална собственост върху елементи, включени във вашия сайт са уредени с техните собственици и че отговорността за нарушени авторски и други права на интелектуална собственост в изработения сайт за е-търговия, ще се носи от създателя на сайта, който е използвал защитените обекти.

3. Защита на личните данни на потребителите и клиентите
Потребителите са истински загрижени за защитата и поверителността на личната информация за тях. Сайтовете за електронна търговия, трябва да имат политика за защита на личните данни, която е достъпна и публикувана на видно място в сайта. Публикуваните правила за защита на личните данни трябва да отговарят на изискванията на Закона за защита на личните данни.

4. Договори с потребителите
За онлайн сделките в сайтовете за е-търговия обикновено се използват два типа договори – типов договор, който съдържа бутон за даване на онлайн съгласие от страна на клиента или общи условия с обвързващ характер по отношение на всяка онлайн транзакция. Среща се и комбинация от двата вида – кратка форма с основни клаузи на потребителския договор и препращане към клаузите на общите условия по всички други общи въпроси. Без значение какъв тип договор ще изберете за вашите онлайн сделки, това което трябва да присъства задължително е възможност за потребителя да прегледа пълното съдържание на договора, опция за отказ от сключване на договора, бутон за даване на съгласие с условията на договора и потвърждаване на сключването му от потребителя. Трябва да се има пред вид, че електронната форма на договора е неприложима в случаите, когато законът изисква квалифицирана форма за сключването на договора (например нотариална заверка на подписа). Във всички тези случаи онлайн договорът би бил невалиден.

5. Задължение за предоставяне на информация
Сайтът за електронна търговия трябва да съдържа определена информация, която е посочена изрично в Закона за защита на потребителите. Тези задължения включват предоставяне на информация на потребителя за името и адреса на доставчика на стоките и услугите, за основните характеристики на стоките/ услугите, за цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, за стойността на услугите, свързани с доставката на стоките, невключени в цената им, стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа, начина на плащане, доставка и изпълнение на договора, правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, периода, за който се отнася конкретната оферта или цената остава в сила, минималната продължителност на договора (при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги). Ако някое от изброените задължения за информация не е изпълнено от доставчика на стока или услуга при онлайн сделки, глобата за това нарушение е мужду 300 и 3000 лв. За някои специфични онлайн сделки има и допълнителни условия за предоставяне на информация, които трябва да бъдат изпълнени от доставчика. Глобите в тези случаи могат да бъдат значително по-високи. Например при извършване на онлайн финансови услуги, свързани с кредитиране, застраховане и други подобни, доставчикът е длъжен да предостави на потребителя информацията съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние като глобата за неизпълнение на това задължение е съответно между 1000 – 4000 лева.

В електронната търговия има още много други „горещи” въпроси, които изискват специално внимание и погледа на експерт. Тези въпроси варират в зависимост от спецификата на търговската дейност, осъществявана в Интернет среда. За онлайн продажбата на някои стоки са предвидени специални изисквания, а на други (например лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание) онлайн продажбата е изрично забранена. Разумните предприемачи уреждат предварително в договори, процедури и правила всички основни въпроси на своята дейност вместо да чакат съдът да се произнесе по тях след години и да пилеят ценно време и средства в съдебни дела. Електронната търговия ще възнагради онези, които прилагат иновативни, добре регламентирани и документирани сделки и търговски отношения.