Бележки по договорите за изработване на уебсайт

Договорите са сърцето на всеки бизнес. За съжаление, често в бизнес отношенията отсъстват писмени договори или се сключват формални, прехвърлени услужливо през форуми, изтеглени от Интернет, преписани и въобще скалъпени набързо документи от знайни и незнайни източници. Тази документална конфекция, използвана при сключване на договори, често коства и на двете страни скъпоструващи дела, загуба на взаимно доверие и разрушаване на добри търговски отношения.
Поради своя специфичен предмет, договорът за изработване на уебсайт заслужава специално внимание. Настоящите бележки дават най-обща представа за основните въпроси, които трябва да намерят място в неговото съдържание.

Договорете всички съществени параметри и условия преди създаването на договора
Фундаменталната грешка, която можете да направите е да предложите на другата страна свой типов договор, с който сте работили до момента. Колкото и добър да е този договор, ако в него не са отразени постигнатите с другата страна уговорки и специфични условия, ще създадете объркване и чувство на несигурност за това, че договореното се разминава с клаузите на предложения договор. Недоверието е възможно най-лошото начало за добрите бизнес отношения.

Забравете за договорите от една страница
Колкото по-сложен, с повече функционалности и динамичен изглед е сайтът, който ще се изработва, толкова по-подробен и изчерпателен трябва да бъде договорът, с който ще се възложи създаването му.

Предметът на договора трябва да дава изчерпателен отговор на въпроса:
Какво ще се изработва?

Договорът трябва ясно и подробно да опише всички изисквания на компанията възложител по отношение на функционалните и експлоатационни характеристики на сайта, на цялото видимо съдържание (видео, графики, изображения, музика и текстове като елементи от дизайна). Обикновено, уебдизайнерите предлагат широка гама от услуги на клиента. В допълнение към графичното оформление на уебстраниците на сайта, уеб разработчиците често регистрират име на домейн на клиента, популяризират и оптимизират уебсайта в Интернет, осигуряват подробни данни за проследяване на трафика, използването на сайта от потребителите и други.

Клаузи за интелектуалната собственост
Изработването на уебсайт задължително включва авторски и други права на интелектуална собственост, които трябва да бъдат ясно регламентирани. Договорът трябва да съдържа гаранции, че тези права са уредени законосъобразно с правоносителите и се поема пълна отговорност за вреди от нарушени права на интелектуална собственост. В общия случай, изпълнителят носи отговорността за вреди от нарушени авторски и други права за използваните от него обекти при създаването на сайта, освен за онези материали, които са му предоставени от клиента. Създаването на уебсайт задължително води до възникване на нов обект на интелектуална собственост, което трябва да бъде отразено в договора. Без съответните разрешения за използване на авторски права, собственикът на създадения уебсайт не може да възпроизвежда графиките, HTML и програмирането, нито да внася промени в тях или да ги използва по какъвто и да е начин, несъвместим с други изключителни права, предоставени на уебдизайнера от авторскоправните норми. Мнозина погрешно смятат, че щом са платили изработването на уебсайта, то те притежават и всички права на интелектуална собственост върху него. В договора могат да се предвидят клаузи, даващи право на собственика на сайта да използва цялото съдържание, с всички негови компоненти безсрочно и неограничено за всякакви законни цели.

Право на възлагане
Още един въпрос, който трябва да намери място в договора е правото на възложителя да ангажира подизпълнители и други трети лица за извършването на някои от дейностите по създаването на уебсайта. В случай, че изпълнителят има такова право и използва подизпълнители при реализирането на проекта, той носи пълна отговорност за действията на всички, външни за договора, лица.

Гаранции и обезщетения
Освен задължителните за договорите гаранции за забавено, некачествено, непълно или пълно неизпълнение на договора, разумно и препоръчително е да се предвидят и съответните гаранции и отговорност за вреди от нарушени права на интелектуална собственост, за неспазена клауза за поверителност (ако такава е предвидена в договора), за вреди от неизпълнение на законови разпоредби относно съдържанието на уебсайта по отношение защита на лични данни, права на потребителите и други.

Актуализиране, поддръжка и хостинг
Въпросите, свързани с хостването, поддържането на уебсайта, актуализирането му, мерки за сигурност и защита, време за реакция при осигурена поддръжка, цени за хостинг и поддръжка, и други, свързани с нормалното функциониране на уебсайта след създаването му, трябва да бъдат изрично уредени в съответните раздели на договора.

Без значение в какъв бизнес сектор развивате дейност, добрият договор ще ви осигури освен яснота и ред в отношенията с договарящата страна, също и категорично доказателство, че вие сте професионалист и надежден партньор.