Лизингът на персонал е подробно регламентиран с изменения в кодекса на труда

Временната заетост е решение на разнообразни оперативни проблеми, свързани с текущи нужди на фирмите от работна ръка. Тази необходимост от бърза реакция при увеличаване или намаляване на обема на работа, при сезонни дейности или при разширяване на портфолиото от продукти и услуги на фирмите, създаде нов вид посреднически услуги, известни като лизинг на персонал. Броят на фирмите, предоставящи тези услуги постоянно се увеличава, следвайки тенденцията за разрастване потенциала на временната заетост като форма на трудови правоотношения в европейските страни.

С изменения в Кодекса на труда, обнародвани в ДВ, бр.7/2012г. се въвеждат изискванията на Директива 2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна заетост. В глава пета от КТ, в новосъздадения раздел VІІІв със заглавие „Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа” са регламентирани основни моменти в тези специфични трудови правоотношения. Страни в тези взаимоотношения са от една страна фирмите, предоставящи услуги по лизинг на персонал, наричани в КТ „предприятия, които осигуряват временна работа”, от друга са фирмите, които наемат временен персонал, наричани в КТ „предприятия ползватели” и от трета – работниците, които сключват договор с предоставящите временна заетост агенции.

Кодексът на труда регламентира подробно отношенията, които се създават по повод сключването и прекратяването на трудови договори при лизинг на персонал, правата и задълженията на всички страни в тези правоотношения, администравно-наказателна отговорност при нарушаване на императивни законови разпоредби. Дейността по осигуряване на временна работа се осъществява въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта.

Временната заетост е отговор на динамиката на пазара и средство за предоляване на някои проблеми на заетостта, породени от световната икономическа криза. С лицензирането и регламентирането на услугите по предоставяне на персонал се гарантират интересите както на работодателите, така и на самите работници. Компаниите, които наемат персонал могат да се концентрират в основната си дейност и да спестят ценно време и ресурси по подбор и наемане на персонал, което ги прави гъвкави и конкурентоспособни на пазара. Агенциите по временна заетост се занимават с всички въпроси, свързани със сключването и прекратяването на трудовия договор с работника, включително внасяне на осигурителни вноски и други законови задължения във връзка с трудовото правоотношение.

В условия на икономическа криза, използването на ефективни модели в управлението на ресурсите в компаниите е проява на жизнеспособност и управленска мъдрост, адекватна на високо рисковата среда на пазара.